مجله نانو شیمی و الکتروشیمی

فصلنامه نانوشیمی و الکتروشیمی با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در تاریخ 1398/11/29 طی مجوز شماره 73/77457/ص/1398 از معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی  دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار یافته است.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

تمامی مقالات پذیرفته شده در این فصلنامه قبل از فرایند پذیرش و چاپ از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-50 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر علمی و اجرایی مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها