سنتز فسفونات های آلی جدید از طریق واکنش نووناگل- فسفومایکل متقاطع کاتالیز شده با کربن نانوتیوب چند دیواره اصلاح شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشگده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد موردشت

چکیده

در این مقاله ترکیبات آلی جدید فسفر با استفاده از روش نووناگل-فسفومایکل متقاطع در حضور نانوکاتالیست اصلاح شده سنتز، جداسازی و شناسایی شدند. از نانوتیوپ چند دیواره به عنوان نانوکاتالیست استفاده شد و سپس با استفاده از روشی که در مقالات قبل توسط تیم تحقیقاتی ما انجام شده بود گروه سولفامیک اسیدی روی نانوتیوب قرار داده شد و از این نانوتیوپ اسیدی به منظور افزایش راندمان تولید و کاهش زمان سنتز ترکیبات مورد نظر استفاده شد. ابتدا تراکم نووناگل بین آلدهید آروماتیک ودی کتون مورد نظر (دیمیدون) منجر به تشکیل ترکیب کربونیل دار آلفا و بتای غیر اشباع شده که این حد واسط مورد حمله افزایشی مایکل ترکیب فسفر دار قرار گرفته و فسفونات های مربوطه تهیه می شوند. نانوکاتالیست با فعال کردن گروه کربونیلی در مرحله تراکم و افزایش باعث بالا بردن سرعت انجام واکنش می شود. استفاده از اتانول به عنوان حلال سبز، جداسازی راحت نانوکاتالیست ناهمگن از مخلوط واکنش و امکان استفاده مجدد از آن بدون کاهش فعالیت کاتالیستی از مزایای دیگر این متد است. در نهایت ساختار ترکیبات سنتزی به وسیله طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته های هیدروژن، کربن و فسفر و آنالیز عنصری تایید شدند.

کلیدواژه‌ها