بررسی خواص ساختاری و بیولوژیکی داربست کامپوزیتی نانو هیدروکسی آپاتیت پوشش داده شده با PLGA حاوی نانو اکسید مس داپ شده با نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

مهندسی بافت حوزه ی مطالعاتی است که با استفاده از سلول، داربست و فاکتورهای رشد، چشم انداز بزرگی در تجدید، ترمیم و حفظ عمل بافت استخوان ایجاد نموده است. داربست‌های مورد استفاده در مهندسی بافت باید علاوه بر عملکرد مناسب، متخلخل، زیست سازگار و زیست تخریب پذیر باشند. در این پژوهش از هیدروکسی آپاتیت حاصل از عملیات شیمیایی و پیرولیز (در دمای 1200 درجه سلسیوس) استخوان ران گوساله ی تازه استفاده شد. ماتریس غیر آلی با ساختار درهم تنیده، منفذدار و هیدروفیلیک تشکیل گردید که بسیار شبیه به استخوان اسفنجی در انسان است. به منظور افزایش استحکام مکانیکی و بهبود خواص بیولوژیکی، داربست‌های هیدروکسی آپاتیت تهیه شده با پلی لاکتیک کوگلایکولیک اسید (75:25) و نانو ذرات اکسید مس داپ شده با نقره ی 5 و 10 درصد، پوشش دهی شد. داربست‌های تهیه شده توسط پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف آنالیز نقطه ای (EDS) و طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) مشخصه یابی شدند. در نهایت داربست‌های پوشش داده شده، در محیط کشت باکتریهای گرم مثبت (استافیلوکوک اورئوس) و گرم منفی (اشرشیاکلی) قرار داده شدند که باعث مهار رشد باکتریها شدند. داربست هیدروکسی آپاتیت پوشش داده شده با PLGA و اکسید مس داپ شده با نقره 10% بیشترین تاثیر آنتی باکتریایی را بر مهار رشد باکتری استافیلوکوک اورئوس نسبت به باکتری اشرشیاکلی داشت.

کلیدواژه‌ها