اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید حسام نجیبی

مهندسی شیمی استاد تمام دانشگاه صنعت نفت

najibiput.ac.ir

دکتر محمد خرم

مهندسی شیمی دانشیار - دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز

mkhorramshirazu.ac.ir

دکتر بیژن هنرور

مهندسی شیمی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

honarvar2gmail.com

دکتر صدیقه زینلی

شیمی تجزیه دانشیار، بخش نانو مهندسی شیمی -دانشکده فناوریهای نوین -دانشگاه شیراز

zeinalishirazu.ac.ir

دکتر غلامحسین مهدوی نیا

شیمی آلی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده علوم پایه، مرودشت، ایران

jnecmiau.ac.ir

دکتر امین اژدرپور

مهندسی نفت استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

aminazh22gmail.com

سردبیر

دکتر مهدی وادی

شیمی فیزیک استاد تمام، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، مرودشت، ایران

jnecmiau.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر معصومه عمادی

شیمی تجزیه استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، مرودشت، ایران

jnecmiau.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

دکتر امین اژدرپور

مهندسی نفت استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران

aminazh22gmail.com

مدیر داخلی

دکتر سهیلا قسامی پور

شیمی آلی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، مرودشت، ایران

jnecmiau.ac.ir