سنتز نانوکامپوزیت سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن-اکسید تیتانیوم اصلاح شده و کاربرد آن در بهینه سازی حذف رنگ متیلن بلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترا در دانشگاه یاسوج

چکیده

رنگ‌زاهای سنتزی از آلاینده‌های متداول موجود در پساب‌های صنعتی هستند. یکی از بهترین راه‌های تصفیه پساب‌های صنعتی، استفاده از فعالیت فوتوکاتالیستی نیمه‌رساناها به ویژه تیتانیوم دی اکسید می باشد. در این پژوهش، ابتدا نانواکسید آهن به روش هم‌رسوبی سنتز و سپس نانوکامپوزیت اکسید آهن-اکسید تیتانیوم به روش سل ژل سنتز شد. به منظور اصلاح سطح از سیسنئین استفاده شد. استفاده از سیستئین، علاوه بر کاهش گاف انرژی تیتانیوم دی اکسید، سبب افزایش جذب مولکول های آلاینده ی متیلن بلو روی سطح فوتوکاتالیست تیتانیوم دی اکسید می شود. بررسی و شناسایی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی اصلاح شده با سیستئین (〖TiO〗_2.m@Cyc) با استفاده از آنالیزهای FTIR, XRD, EDX, FESEM, VSM صورت گرفت. سپس با استفاده از نرم افزار مینی تب و به روش طراحی آزمایش، پارامترهای اثرگذار بر فرآیند جذب مانند pH، زمان تابش، دما و میزان جاذب مصرفی بررسی و بهینه شد. نتایج نشان داد که شرایط بهینه‌ی آزمایش در 5/5= pH، زمان تابش 55 دقیقه، دمای 20 درجه‌ی سانتی‏گراد و میزان جاذب مصرفی 38 میلی‌گرم بر لیتر جاذب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها