اهداف و چشم انداز

 

اهداف و چشم انداز:

-         فراهم کردن فرصت تسهیم دانش و یافته های پژوهش های علمی میان دانشگاهیان و پژوهشگران

-         تدارک فرصت انتشار جدیدترین یافته های پژوهشی در حوزه علوم نانو، نانوشیمی، شیمی  و مهندسی شیمی و نفت و زمینه های وابسته

-         کمک به تبادل اندیشه ها و نظریات علمی مطرح در حوزه علوم نانو، نانوشیمی، شیمی  و مهندسی شیمی و نفت و زمینه های وابسته

-         کمک به تحول حوزه نظر و عمل حوزه علوم نانو، نانوشیمی، شیمی  و مهندسی شیمی و نفت و زمینه های وابسته

-         کمک به ارتقای دانش روش شناختی پژوهشی در حوزه علوم نانو، نانوشیمی، شیمی  و مهندسی شیمی و نفت و زمینه های وابسته

محورها و حوزه فعالیت نشریه:

-       نانو مواد (سنتز، شناسایی و کاربرد در زمینه های مختلف علمی)

-       الکتروشیمی

-       کاتالیست

-         خوردگی و حفاظت از مواد

-        ناو ذرات (سنتز، شناسایی و کاربرد)

-         پوشش دادن و آبکاری الکتریکی

-        حامل های دارو

-         بیو مواد

-         نانو جاذب

-         مهندسی سطح و عملیات حرارتی

-         کامپوزیت

-         نانو حسگر و ..

-         نانو سموم

-        جداسازی

-       پروسه های عملیاتی حوزه مهندسی شیمی

-         علم نانو در زمینه های مختلف مهندسی شیمی

-         علوم نانو در مهندسی نفت

-         نانو مواد مغناطیسی

-         استخراج فلزات

-         محیط زیست

-        و علم نانو در تمامی رشته های مهندسی و علوم طبیعی و پزشکی