استفاده از غلظت بالای محلول استات روی در سنتز نانوکامپوزیت Al2O3-ZnO و کاربرد آن در حذف رنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی-دانشکده مواد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

2 گروه شیمی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

3 'گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

نانوکامپوزیت ها به سبب خصوصیات متفاوت و جدیدی که نسبت به مواد اولیه ی تشکیل دهنده خود نشان می‌دهند، سال های اخیر موضوع بسیاری از پژوهش‌ها در شاخه های مختلف علوم بوده است. استفاده ازقابلیت جذب برخی نیمه رساناها جهت تصفیه پسابهای صنعتی بسیار مهم است. دراین پژوهش نانو کامپوزیت دو جزئی Al2O3-ZnO به روش همرسوبی با استفاده از هیدروکسید آلومینیوم، استات روی 5/3 مولار و سدیم هیدروکسید 75/0 مولار سنتز شد. به منظور بررسی ساختار کریستالی، مورفولوژی و پیوندهای شیمیایی نانوکامپوزیت سنتز شده به ترتیب از آنالیز پراش پرتوی ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی با گسیل میدانی (FESEM) و آنالیز FTIR استفاده شد. مشاهدات میکروسکوپی نشان داد، با افزایش درصد اکسید روی در نانوکامپوزیت مورفولوژی کامپوزیت از حالت ورقه ای به توده ای تغییر می یابد. نتایج حاصل از آزمون جذب رنگ متیل اورانژ نشان داد، بیشترین راندمان جذب 98% در شرایط بهینه pH=5، غلظت 10 ppm، مقدار 03/0 گرم جاذب در نانوکامپوزیت 20Al2O3-80%ZnO درصد رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها