جداسازی ، پیش تغلیظ و اندازه گیری انتخابی یون کلسیم با روش استخراج فاز جامد و پلیمر های چاپی یونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،مرودشت ، ایران

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش استخراج فاز جامد با استفاده از پلیمرهای چاپی امکان جداسازی ،پیش تغلیظ و اندازه گیری کلسیم مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا پلیمر چاپ شده برای یون کلسیم تهیه شد. پلیمر به روش کوپلیمریزاسیون با استفاده از پیروگالل درمحیط اسیدی ودمای 65درجه سانتیگراد سنتز شد. پلیمر با روش FTIR بررسی شد . برای شویش هدف( کلسیم) از سطح پلیمر از نیتریک اسید 1مولار استفاده شد . ظرفیت جذب به روش Batch مورد بررسی قرار گرفت. حداکثرظرفیت36 میلی گرم بر گرم بدست آمد. اثر پا را متر های مختلف از قبیل pH، وزن پلیمر ،اثر دما برجذب ، حجم و غلطت اسید مورد استفاده برای شویش ،زمان موثر جذب و واجذبی مورد بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه تعیین شد سپس اثر مزاحمت احتمالی یونهای دیگر به ویژه منیزیم بررسی شد و در نهایت کاربرد روش در جداسازی یون کلسیم از نمونه های طبیعی بررسی شد و نتایج حاصله ،ویژه بودن روش و کاربرد آن در اندازه گیری تکرار پذیر کلسیم در نمونه های حقیقی را نشان داد

کلیدواژه‌ها